Privacy & Disclaimer

 1. Wie zijn we?

Hiptray bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, RPR Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0721.748.591 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens: Hiptray bv, Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen - Telefoon: +32 485 384 777 - E-mail: info@hiptray.com

 

 1. Welke gegevens verwerken wij?

Hiptray bvba verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens, welke zij rechtstreeks van u verkrijgt:

 • persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Hiptray bvba nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals aanspreking, naam, voornaam, post- en facturatieadres, e-mailadres, en telefoonnummer);
 • verzend- en factuurinformatie;
 • gegevens m.b.t. uw bestellingen en aankopen bij Hiptray bvba;
 • uw betaalhistoriek.

 

 1. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken:

 • in het kader van leveranciers- en klantenbeheer, waaronder aanvaarding en behandeling van de bestelling, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, opvolging van bestellingen, communicatie met klanten en leveranciers;
 • Na expliciete toestemming, het verzenden van nieuwsbrieven en gebeurlijke reclameboodschappen.

 

 1. Op welke basis verwerken wij deze gegevens?

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat:

 • het noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u partij bent;
 • we een gerechtvaardigd, legitiem belang hebben om dit te doen, en m.n. kadert de gegevensverwerking in de normale bedrijfsvoering van hiptray bvba, waarbij zij er streng over waakt enkel deze gegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij deze gegevens verwerkt;
 • we hiervoor uw toestemming hebben verkregen.

 

 

 1. Aan wie geven wij uw gegevens door?

Hiptray bvba geeft persoonsgegevens niet door, behalve zoals hierna beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies, zoals Mollie (met wie wordt samengewerkt in het kader van betalingen), eventuele marketinginitiatieven, of en onze logistieke partner bpost.

 

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen die door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met ons privacy beleid.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hiptray bvba zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

 

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie als klant of leverancier met Hiptray bvba gedurende een periode van maximaal 10 jaar kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

 

 1. Welke rechten heeft u?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hiptray bvba.

 

U kan zich in elk geval verzetten tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Hiptray bvba.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hiptray.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

 

 1. Cookies

Bezoekers van de website www.hiptray.com kunnen ons cookiebeleid raadplegen via volgende link www.hiptray.org/cookiebeleid.

 

  9. Heeft u verdere vragen bij de privacyverklaring?

Indien u verdere vragen heeft betreffende over onze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@hiptray.com

Onze klantenservice is u graag van dienst.

 

Hiptray bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbescherming Autoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 contact@apd-gba.be

 

  10. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Het is mogelijk dat onze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of aangepast, mochten er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk regelmatig onze privacyverklaring op deze website.

 

 

Disclaimer - Vrijwaringsclausule

 

Alle rechten voorbehouden

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de websites van Hiptray bvba, dus www.hiptray.com en afgeleide versies zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hiptray bvba is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.


Aansprakelijkheid

De website www.hiptray.com en afgeleide versies zijn zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Hiptray bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.