Algemene Voorwaarden B2B

  

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de onderneming of elke klant die voor beroepsmatige doeleinden de goederen verwerft en/of gebruikt en niet kwalificeert als consument in de zin van het WER;
 • Website: www.hiptray.com
 • WER: Wetboek van Economisch Recht

 

 

 1. Identiteit van de verkoper
 • Verkoper: Hiptray bvba (hierna “Hiptray”)
 • Maatschappelijke zetel: Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen, België
 • Telefoonnummer en bereikbaarheid: +32 485 384 777 van maandag tem vrijdag van 09u tot 17u
 • E-mailadres: info@hiptray.com
 • Ondernemingsnummer: BE 0721.748.591
 • RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

 

 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en leveringen van Hiptray en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen enerzijds Hiptray en anderzijds de Klant.

      De algemene voorwaarden die gelden voor consumenten, kan u raadplegen via volgende link: hier

 • Deze voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden van de Klant of van een derde, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • De Klant verklaart en erkent door deze algemene voorwaarden te zijn verbonden.

 

 

 1. Offertes, bestelling en aanvaarding
  • Elke offerte of bestelling is steeds vrijblijvend en bindt Hiptray als dusdanig niet. Er komst pas een overeenkomst tot stand van zodra Hiptray de bestelling van de Klant heeft bevestigd.
  • Elke offerte van Hiptray is geldig voor een periode van vijftien (15) dagen volgend op de dag van de offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Hiptray of namens Hiptray gedaan door vertegenwoordigers binden Hiptray slechts indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

 1. Levering
  • De in de offerte vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Hiptray is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit een vertraging van de levering of bij gebrek aan levering, die het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van Hiptray ligt. In het geval van een vertraging die veroorzaakt wordt door een omstandigheid buiten de controle van Hiptray, behoudt Hiptray het recht om de bestelling te annuleren of de verzending ervan opnieuw in te plannen binnen een redelijke termijn
  • De Klant is verplicht om de door Hiptray geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Hiptray levert de goederen tot in het gebouw van de Klant in een ruimte op de gelijksvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.
  • Een vertraging in de levering geeft in principe geen recht op nietigverklaring van een bestelling of schadevergoeding. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Klant het recht om de koop per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Hiptray nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat Hiptray hiertoe door de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder maar niet beperkt aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
  • Hiptray zal pas overgaan tot levering indien de Klant de voorschotfactuur betaald heeft.
  • Hiptray behoudt het recht, om wanneer zij dit verkiest, gedeeltelijke leveringen van de goederen te verrichten en deze verzendingen afzonderlijk te factureren. Hiptray behoudt zich het recht om een verzending van goederen in transit te beëindigen of onderbreken en verzendingen geheel of gedeeltelijk tegen te houden indien de Klant nalaat om een betaling aan Hiptray te verrichten ten laatste op vervaldag, of de Klant op een andere manier zijn verplichtingen niet nakomt.. De Klant is in geval van dergelijke vertraging niet gerechtigd de levering te weigeren, noch is hij bevrijdt van enige verplichting. Indien de vertraging te wijten is aan de Klant, heeft Hiptray het recht de goederen op risico en kosten en voor rekening van de Klant in bewaargeving te geven.
  • Niet-afgewerkte bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden met schriftelijke toestemming van Hiptray en mits betaling van de annulatiekosten, gelijk aan 30% van de waarde van de offerte, waarbij Hiptray het recht behoudt om de totale vergoeding van de bewezen schade in meer te vorderen. Niet-afgewerkte bestellingen kunnen niet gewijzigd worden dan met schriftelijke toestemming van Hiptray en na akkoord tussen partijen omtrent de gepaste aanpassing van de aankoopprijs. De Klant krijgt geen tegoed voor goederen die werden teruggestuurd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Hiptray.

 

 

 1. Prijzen en betalingsmodaliteiten
  • De prijzen vermeld in de offerte zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode.. Alle prijzen zijn inclusief BTW Alle prijzen zijn onderhevig aan een eventuele aanpassing omwille van specificaties, hoeveelheden, grondstoffen, speciale verpakking, productiekost, verzendingsmodaliteit, wisselkoersen of andere voorwaarden die geen deel uitmaken van de originele prijsopgave.
  • Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de Klant. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EURO.
  • De Klant is verplicht om een voorschotfactuur te betalen binnen de vijf dagen na de bestelling. De Klant dient het saldo van de factuur te betalen binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Elk protest op de facturen of goederen dient binnen de acht (8) dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan Hiptray kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de Klant. Geen enkele klacht verleent de Klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.
  • Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van tien percent (10%) op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien zal ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien percent (10%) berekend op de hoofdsom van de factuur (incl. BTW), met een minimum van vijftig (50) euro.
  • Hiptray behoudt het recht om de Klant volledige of gedeeltelijke betaling bij wijze voorschot te vragen, of een andere zekerheid te vragen, indien Hiptray te goeder trouw oordeelt dat de financiële situatie van de Klant toepassing van bovenstaande betalingsmodaliteiten niet toelaat.

In het geval een factuur onbetaald blijft op haar vervaldag, is Hiptray gerechtigd om alle andere facturen contant te laten betalen door de Klant. ongeacht de vervaldag van deze andere facturen.

 

 1. Belastingen en andere kosten
  • Productprijzen zijn inclusief alle belastingen op toegevoegde waarde, en andere taksen en opgelegde penningen in verband met koop-verkoop, levering of het gebruik van goederen die hieronder vallen, dewelke integraal ten laste vallen van de Klant.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Hiptray zich het eigendomsrecht van de goederen voor die zij aan de Klant verkoopt, totdat de prijs van deze goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.
  • Het bepaalde in artikel 8.1 doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de bestelling van de goederen door de Klant, draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de Klant.

 

 1. Conformiteit
  • Iedere levering van goederen zal onmiddellijk na ontvangst door de Klant worden nagezien. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van achtenveertig (48) uren na levering schriftelijk aan Hiptray gemeld worden.
  • Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de Klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
  • De Klant aanvaardt en erkent dat Hiptray de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van Hiptray kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.
  • Na aanvaarding van de goederen is de aansprakelijkheid van Hiptray, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de in artikel 10 vermelde productwaarborg.
  • De aansprakelijkheid van Hiptray voor eventuele verborgen gebreken in de door Hiptray geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen [1 jaar – aan te passen in functie van de aard van de goederen] na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na vaststelling van het gebrek worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden. De aansprakelijkheid geldt enkel indien het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

 

 1. Productwaarborg en terugname van goederen
  • De waarborg op de door Hiptray geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg waartoe zij dwingend door de wet ten aanzien van de Klant is gehouden en desgevallend door de waarborg die door de fabrikant van het geleverde goed wordt gegeven. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering en mits het goed is gebruikt conform de gebruiksaanwijzing.
  • De goederen van Hiptray worden in geen geval teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn artikelen die een duidelijke fabricagefout vertonen en dit enkel mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst
  • Hiptray heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijk ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:
 • De Klant haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of opschorting van betaling vraagt; of
 • Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van de Klant of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Klant of tot verkoop van bedrijfsactiviteiten van de Klant of de aard van de Klant wezenlijk wijzigt; of
 • De Klant enige contractuele voorwaarden of op haar rustende verplichtingen jegens Hiptray niet of niet geheel nakomt; of
 • De Klant nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 • Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Klant; of
 • Hiptray gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Hiptray niet zal nakomen; of
  • In geval van ontbinding behoudt Hiptray zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, en schade die Hiptray heeft geleden en worden alle vorderingen van Hiptray op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Overmacht
  • Indien Hiptray haar verbintenissen niet kan nakomen ingevolge overmacht, is zij niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant. In geval van overmacht is Hiptray niet gehouden tot enige boete of schadevergoeding.
  • Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals bv.: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling
  • Hiptray verwerkt de persoonsgegevens die door de Klant worden meegedeeld conform het privacy beleid dat kan worden teruggevonden op onze Website.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden
  • Hiptray behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie die van kracht was op het ogenblik waarop een bestelling door Hiptray werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt. Hiptray zal de Klant binnen de vijftien (15) werkdagen schriftelijk in kennis stellen van de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Behoudens eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de aansprakelijkheid van Hiptray onder deze algemene voorwaarden (zowel voor contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling, of enige andere reden) het bedrag gelijk aan de totale prijs betaald door de Klant aan Hiptray met betrekking tot de goederen of diensten die aanleiding geven tot deze schade, niet overschrijden.
  • Behoudens de eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal Hiptray in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade (inclusief en zonder beperking de schade voor verlies van het gebruik van faciliteiten of uitrusting, verlies van inkomen, verlies van gegevens, verlies van winsten of goodwill) ongeacht of Hiptray (a) werd geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade of (b) nalatig is (exclusief eventueel bedrog in hoofde van Hiptray).
  • De aansprakelijkheid van Hiptray wordt niet uitgesloten of beperkt voor enige aansprakelijkheid die niet kan uitgesloten of beperkt worden onder de toepasselijke wetgeving.
  • Hiptray zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Zolang de overmacht duurt zijn de eventuele verplichtingen van Hiptray opgeschort.

 

 1. Intellectuele eigendom
  • De Klant erkent en aanvaardt dat alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de Website van Hiptray zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op de Website is op elk ogenblik eigendom van Hiptray dan wel van onze licentiegevers. De Klant kan deze informatie enkel gebruiken in de mate dat hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor werd gegeven door Hiptray of haar licentiegevers.

 

 1. Splitsbaarheid
  • Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 1. Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht
  • Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen Hiptray en de Klant worden beheerst door Belgisch recht.
  • De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, betwistingen en vorderingen.