Algemene Voorwaarden B2C

 

1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Klant: de consument;
 • Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Klant in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Hiptray: de verkoper;
 • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Hiptray en de Klant inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door Hiptray georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
 • Website: www.hiptray.com

 

2. Identiteit van de verkoper

 

 • Verkoper: Hiptray bvba (hierna “Hiptray”)
 • Maatschappelijke zetel: Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen, België
 • Telefoonnummer en bereikbaarheid: +32 485 384 777 van maandag t.e.m. vrijdag van 09u tot 17u
 • E-mailadres: info@hiptray.com
 • Ondernemingsnummer: BE 0721.748.591
 • RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

3. Toepasselijkheid

 

  • Alle bestellingen geplaatst via de Website, mobiele applicaties, per e-mail of per telefoon bij Hiptray worden beheerst door deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De algemene voorwaarden die gelden voor ondernemers, kan u raadplegen via volgende link: hier
  • Wanneer de Klant een bestelling plaatst, erkent de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

 

4. Bestelling en aanvaarding

 

  • Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Website, mobiele applicaties, per e-mail of per telefoon.
  • Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen Hiptray en de Klant van zodra de Klant aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en wanneer Hiptray de bestelling bevestigt.
  • Hiptray voorziet op haar Website een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Hiptray gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hiptray niet. Hiptray voorziet zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  • Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Hiptray of namens Hiptray gedaan door vertegenwoordigers binden Hiptray slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hiptray passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Hiptray passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

5. Levering

 

  • De levering geschiedt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op www.hiptray.com zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in. Hiptray zal de aanvaarde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling aan Hiptray heeft toegezonden uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  • De Klant is verplicht om de door Hiptray geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Hiptray levert de goederen tot in het gebouw van de Klant in een ruimte op de gelijksvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.
  • Hiptray behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
  • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk dertig (30) kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is. In geval van ontbinding zal Hiptray het bedrag dat de Klant betaald heeft, binnen dertig (30) dagen terugbetalen.

 

6. Prijzen en betalingsmodaliteiten

 

  • De prijzen vermeld op de Website zijn deze vermeld op de dag van de bestelling en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendingskosten. 
  • De prijzen worden in de loop van de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken. In dit geval zal Hiptray de Klant hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van op de hoogte brengen en heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder kosten of schadevergoeding.
  • De Klant dient de goederen voor levering te betalen, met inbegrip van de leveringskosten.
  • Betalingen die de Klant aan Hiptray verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 

  • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Hiptray zich het eigendomsrecht van de goederen voor die zij aan de Klant verkoopt, totdat de prijs van deze goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.
  • De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is.

 

8. Conformiteit en garantie

 

  • De Klant heeft recht op de wettelijke garantie van twee (2) jaar, die geldt vanaf de datum van levering van het goed aan de eerste eigenaar. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de Klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Hiptray of ernstige overlast zou berokkenen aan de Klant, dan verbindt Hiptray er zich toe om, op vraag van de Klant, een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de Klant.
  • Iedere levering van goederen zal onmiddellijk na ontvangst door de Klant worden nagezien. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van achtenveertig (48) uren na levering schriftelijk gemeld worden.
  • Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de Klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
  • Bij vaststelling van een verborgen gebrek moet de Klant Hiptray zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
  • Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
  • Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Hiptray en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Hiptray.
  • De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik, in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Hiptray werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld en in geval van schade door brand, water (overstroming), bliksem of een natuurramp.

 

9. Herroepingsrecht

 

  • Informatie over het Herroepingsrecht

 

   • Bij een Overeenkomst op afstand beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder enige opgave van een motief kan herroepen.
   • De herroepingstermijn begint te lopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of de door de Klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI

 

  • In geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;

 

  • In geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het eerste goed.

 

   • Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hiptray per gewone post, Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen in België, of per e-mail info@hiptray.com via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, door een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt te sturen aan info@hiptray.com.

 

De bewijslast van de herroeping ligt bij de Klant.

 

 • Gevolgen van de herroeping

 

  • De Klant zendt de goederen terug of overhandigt ze aan Hiptray of aan een persoon die door Hiptray gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van drie (3) kalenderdagen na de dag waarop hij aan Hiptray zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld.
  • De Klant draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
  • Hiptray vergoedt alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant Hiptray informeerde van de beslissing tot herroeping. Hiptray behoudt zich het recht voor om pas over te gaan tot terugbetaling totdat Hiptray alle goederen heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Hiptray zal de Klant terugbetalen door middel van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de Klant akkoord is dat de terugbetaling zal gebeuren met een ander betaalmiddel.
  • De Klant is aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

 

 • Uitzonderingen op het Herroepingsrecht

 

  • De Klant kan, zoals voorzien in het WER, het Herroepingsrecht niet uitoefenen als:

 

 • De prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop Hiptray geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • De geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 • De geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
 • De verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • De geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere goederen;
 • De beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bijvoorbeeld: DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de Klant de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen;
 • De overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling.

 

10. Ontbinding van de overeenkomst

 

  • De Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Hiptray te ontbinden ingeval dat Hiptray haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt wegens zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Hiptray. Indien de Klant zijn buitengerechtelijk ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij Hiptray daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.
  • Hiptray heeft het recht om de overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk te ontbinden in volgende gevallen:
 • De Klant insolvabel blijkt te zijn; of
 • De Klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt wegens zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude; of
 • Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Klant.

Indien Hiptray zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient zij de Klant daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat zij op de hoogste was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

 

11. Aansprakelijkheid

 

  • De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de goederen op de Website zijn niet bindend voor Hiptray en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt Hiptray geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto’s of teksten die op de Website voorkomen.
  • Inzake internationale leveringen (dit zijn leveringen buiten België), aanvaardt Hiptray geen enkele aansprakelijkheid als de goederen niet voldoen aan de wetten en reglementen van het land van bestemming.
  • Zonder de draagwijdte van deze algemene voorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding– of deze nu te maken heeft met de geleverde goederen, de niet-levering van goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de artikelen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. In geen geval kan Hiptray aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of vervolgschade van welke aard ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Hiptray) die voortvloeit uit haar goederen, het gebruik van deze goederen, de verkoop van deze goederen of deze Website.

 

12. Overmacht

 

  • Indien Hiptray haar verbintenissen niet kan nakomen ingevolge overmacht, is zij niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant. In geval van overmacht is Hiptray niet gehouden tot enige boete of schadevergoeding.
  • Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals bv.: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

13. Bescherming van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling

 

  • Hiptray verwerkt de persoonsgegevens die door de Klant worden meegedeeld, en stelt deze ter beschikking van Hiptray conform het privacy beleid dat kan worden teruggevonden op onze Website.
  • Door het gebruik van de Website aanvaardt de Klant het privacy beleid te hebben gelezen.

 

14. Wijziging algemene voorwaarden

 

  • Hiptray behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie die van kracht was op het ogenblik waarop een bestelling door Hiptray werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt. Hiptray zal de Klant binnen de vijftien (15) werkdagen schriftelijk in kennis stellen van de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

15. Intellectuele eigendom

 

  • De Klant erkent en aanvaardt dat alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de Website van Hiptray en afgeleide versies zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op de Website is op elk ogenblik eigendom van Hiptray dan wel van haar licentiegevers. De Klant kan deze informatie enkel gebruiken in de mate dat hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor werd gegeven door Hiptray of haar licentiegevers.

 

16. Splitsbaarheid

 

  • Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

17. Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht

 

  • Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen Hiptray en de Klant worden beheerst door Belgisch recht.
  • De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, betwistingen en vorderingen.